دکتر حسین احمدی

سوابق علمی - پژوهشی

  

عنوان کتاب:

چکیده مقالات همایش بین المللی نقد وبررسی منابع مطالعاتی آذربایجان وآران.

(۴-۵خردادماه۸۹/اردبیل) 

 

تدوین از:

دکترحسین احمدی 

 

چاپ و نشر:

موسسه فرهنگی وانتشاراتی باغ رضوان,موسسه شیران نگار و دفتر فنی مهر.

 

تیراژ:

1000 نسخه 

 

نوبت چاپ:

اول/جلداول/بهار89