X
تبلیغات
رایتل

دکتر حسین احمدی

سوابق علمی - پژوهشی

عنوان مقاله:  

تلاش مهاجرین نادم در شوروی برای بازگشت به ایران   

نویسنده: 

دکترحسین احمدی 


چکیده:

با خروج قوای شوروی از ایران و سقوط فرقه دموکرات آذربایجان، تعدادی از ایرانیان به شوروی مهاجرت کردند. پس از بهبود روابط ایران و شوروی با روی کار آمدن خروشچف این گروه از مهاجران تلاش مضاعفی را برای بازگشت به موطن به عمل آوردند. تدوین این مقاله متکی بر اسناد 325 پرونده موجود در اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه می‌باشد و بر آن است چگونگی این کوشش را نشان دهد.

واژگان کلیدی: مهاجرین، اتحاد شوروی، فرقه دموکرات آذربایجان