X
تبلیغات
زولا

دکتر حسین احمدی

سوابق علمی - پژوهشی

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاههای اردبیل و مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران برگزار می‌کند.

همایش بین‌المللی نقد و بررسی منابع مطالعاتی آذربایجان و آران

اهداف همایش:

بررسی علمی و پژوهشی کتب منتشر شده درباره آذربایجان و آران از دوران باستان تاکنون

موضوعات همایش:

*محدوده جغرافیایی آذربایجان و آران                              

*زبان وگویشهای دو منطقه

*دین مردم (زرتشت، مسیحیت، اسلام، تشیع  )

*اقوام آران ( تالش، تات، لزگی، آوار و ...)

*اشتراکات فرهنگی دو منطقه (عید نوروز، چهارشنبه سوری، موسیقی، آداب و رسوم، عزاداریها و ...)

*اسطوره‌های رایج

*تحریف‌های تاریخی

*نظریه‌سازی و هویت‌سازی فرهنگی برای جدایی از ایران در آران در (دوره روسیه ، شوروی پس از فروپاشی(

*شکل گیری تاریخ نویسی جدید، عدم پردازش به دین، تضعیف مذهب شیعه،حذف تدریجی زبان فارسی، تضعیف گویشهای محلی( تالشی، تاتی و ...)،)تغییر اسامی، واژه ها ، جای نامها و ...)

*نقش مشروطه ایرانی در تحولات آران

*تبارشناسی نژادی آذربایجانیان

*جنگهای ایران و روس و عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای در منابع مطالعاتی جمهوری آذربایجان

*سرداران قفقازی جنگهای روس و ایران (با تکیه بر جوادخان گنجه‌ای، کریم خان کنگرلو، حسین خان و حسن خان سرداران ایروانی)

*جنبشهای سیاسی و اجتماعی آذربایجان و آران

*همانندی یافته‌های باستان‌شناسی در دو سوی ارس

ارسال چکیده مقالات: ( تا 30 دی ماه 1388 تمدید گردید)

-   در یک صفحه A4 ، حداکثر 300 کلمه با واژگان کلیدی با word 2003 به همراه مشخصات کامل نویسنده شامل نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی با نشانی پستی و الکترونیکی و شماره تلفن ثابت و همراه به نشانی:aran@iichs.org یاnahad@arums.ac.ir 

 - و یا چکیده مقالات، تایپ شده با CD به آدرس دبیرخانه یا کمیته علمی همایش ارسال گردد.

-   پس از تائید چکیده مقالات توسط کمیته علمی همایش، برای ارسال مقالات تماس گرفته خواهد شد.

- چکیده مقالات و مقالات پذیرفته شده چاپ خواهد شد.

ارسال مقالات: ( تا 20  فروردین ماه 1389)

 -   مقالات پذیرفته شده حداکثر تا بیستم فروردین ماه 1389 به نشانی زیر ارسال گردد:

aran@iichs.org یاnahad@arums.ac.ir

زمان برگزاری: 4 و 5 خرداد ماه 1389

ملاحظات:

-زبان رسمی همایش فارسی می‌باشد ولی افراد شرکت کننده خارجی می‌توانند به زبان روسی و انگلیسی مقالات خود را ارائه نمایند.

-هزینه ثبت نام، اسکان و بلیط رفت و برگشت نویسندگان مقالات پذیرفته شده به عهده برگزار کنندگان خواهد بود.

دبیرخانه همایش:

اردبیل – خیابان دانشگاه – دانشگاه علوم پزشکی – دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

تلفن  5510051- 0451       

نمابر  5518843 – 0451

nahad@arums.ac.ir

 مسئولین همایش:

ریاست: آقای کاظم معاضدی عالی

دبیر علمی: دکتر حسین احمدی

دبیر اجرایی: آقای محمد بابایی

محل برگزاری: اردبیل

کمیته علمی همایش:

تهران. الهیه – خیابان شهید فیاضی. میدان فرشته. شماره 15 – مؤسسه مطالعات تاریخ معاصرایران – حوزه مطالعات سیاست خارجی

تلفن 22604037 -021                 

نمابر 22602096 – 021

Бюро представительства высокоуважаемого вождя в университетах Ардабиль

и

институт изучения современной истории Ирана

проводят:

Международный конгресс

Критика и анализ исследовательских литератур Азербайджана и Арана

Цель конгресса:

Научный анализ опубликованных книг про Азербайджан и Аран с древних времен по сей день

Темы конгресса:

-Географическое пространство Азербайджана и Арана

-Язык и диалекты в Азербайджане и Аране  

-Религия народов региона(зороастризм, христианство, ислам, шиизм)

-Народы Арана(талыши, таты, лезгины, аварцы,...)

-Культурные согласия двух регионов(Науруз, Чаршанбе сури, музыка, традиции и обычаи, траурные мероприятия, т.д.)

-Мифы, широко распространенные в регионе

-Исторические искажения

-построение теорий и культурной идентичности с целью разобщения Ирана и Арана (российский период после распада СССР (формирование новой историографии, невнимание к религии, ослабление шиизма, постепенное исключение персидского языка, ослабление местных диалектов(талышский язык, татский язык и т.д.), изменение имен и названий местности и т.д.)

-роль иранского конституционализма на события, происходившие в Аране

-этнография азербайджанцев    

-Русско-иранские войны, Гюлистанский и Туркменчайский мирные договоры в научных литературах Республики Азербайджан.

-Кавказские военачальники в русско-иранских войнах (в частности, Джавад хан Гянджеви, Карим хан Кангарлю, Хусейн хан и Хасан хан Еревани)

-Политические и социальные движения в Азербайджане и Аране

-Сходство археологических находок в двух сторонах реки Аракса

резюме статьи следует:

- оформить на одной странице A4, максимум 300 слов, включая ключевые слова, полные реквизиты автора, имя, отчество, фамилия, степень и профиль образования, электронный адрес, телефон(домашний и мобильный)

-Польный текст статьей следует отправить до 9 апреля 2010 г.  по нижеследующим электронным адресам:

 nahad@arums.ac.ir

или aran@iichs.org 

-Отправка резюме статьей продлена до 20 января 2010 г. 

Примечания:

- Резюме и полный текст принимаемых статей будут опубликованы.

- Дата проведения конгресса:25-26 мая  2010 г.

-Конгресс объявляется международным и проводится на персидском, английском и русском языках.

- все затраты участников, в том числе затраты на регистрацию, проживание, транспорт и т.д. оплачиваются организаторами конгресса.

-Место проведения конгресса:город Ардабиль-Иран

Секретариат конгресса:

Бюро представительства высокоуважаемого вождя при медицинском университете- ул.Данешгах- город Ардабиль

Телефон: +98-451-5510051

Факс: +98-451-5518843

 nahad@arums.ac.ir

Научный комитет конгресса:

Научный секретарь: др. Хусейн Ахмади

Адрес: Институт изучения современной истории Ирана- Отдел изучения внешней политики- Но.15, Площадь Ферештэ, Ул. Шахид Фаязи, Элахиэ, Тегеран

Телефон: +98-21-22604037

Факс: +98-21-22602096

 info@iichs.org

www.iichs.org

***************************************************************** 

Institute for Iranian Contemporary Historical Studies                                                                        WWW.IICHS.ORG

The International Conference on Examination of Azerbaijani and Aran Study Sources

The Office of His Eminence the Supreme Leader in the Universities of Ardebil

And

Institute for Iranian Contemporary Historical Studies

Hold

 

The International Conference

Examination of Azerbaijani and Aran Study Sources

 

 

 

 

Международный конгресс

Критика и анализ исследовательских литератур Азербайджана и Арана

(Call for paper in russian language) click here 

 

 The Goals of the Conference:

To review and to examine the published books on Azerbaijan and Aran from ancient times up to the present time.

The subject matters of the conference:

- The geographical region of Azerbaijan and Aran

- The language and dialects of the two regions

- The religions of people (Zoroastrianism, Christianity, Islam, and Shiite)

- The tribes of Aran (Talesh, Tat, Lezgi, Avar and …)

- The common cultural features of the two regions ( Nowrooz, Chaharshanbe suri, music, the customs and mourning rituals)

- The common myths

- The historical distortions

- Making of theories and cultural identities in Aran intended for separation from Iran (under Tsarist Russia, and the new independent republics of ex Soviet Union (the writing of new histories, ignorance of religion, weakening of Shiism, the gradual elimination of Persian language, the weakening of local dialects ( Taleshi, Tati et …), change of names, words, the names of places…)

- The role of Iranian constitutionalism in the changes of Aran

- The genealogy of the Azerbaijanis

- The Iran o Russian wars and Golestan and Turkamanchay treaties in the study sources of the republic of Azerbaijan

- The Caucasian warlords of Iran o Russian wars ( concentrating on Javad Khan Ganjei, Karim Khan Kangarlu, Hossein Khan and Hassan Khan, Iravanian warlords)

- The Socio_ political movements of Azerbaijan and Aran

- The resemblance of archeological findings on the two sides of Aras River

Abstracts

- The abstracts of articles should be prepared in format A4, word 2003, up to 300 hundred key words, and the full name of the author including name, family name, university degree, postal and electronic address, and  phone and mobile numbers.

- The authors of admitted abstracts will be asked by scientific board of the conference to send their articles.

- The abstracts should be sent until 20 January 2010.

- The ّFull text paper should be sent until 9th April 2010 by email to  nahad@arums.ac.ir   or  aran@iichs.org  

Or the written abstracts and a CD of it should be sent to the secretariat or the scientific board of the conference.

The admitted abstracts and articles will be published.

 Remarks

- The conference will be held on 25-26 May 2010.

- The official language of the conference is Persian; the foreign participants may offer their article in English or Russian.

- The enrolment, hotel and the tickets expenses for the authors of the admitted articles will be paid by the organizers.

Conference place: Ardebil - Iran

Secretariat of the conference

Ardebil, the university road, the University of Medical Sciences,  the Office of representative of the Supreme leader;  Tel: 0451_ 5510051,   FAX: 0451_5518843

nahad@arums.ac.ir

 www.arums.ac.ir

Scientific Board

15, Shahid Fayyazi ave(Fereshteh), Elahieh, Tehran, Institute for Iranian contemporary Historical Studies (IICHS), department of studies for foreign policy

Tel: (0098-21) 22604037-38

Fax: (0098-21) 22602096

www.iichs.org

aran@iichs.org

Officials in charge

President: Kazem MOAZEDI ALI

Scientific secretary: Dr Hossein AHMADI

Executive Directory: Mohammad BABAEI